Akreditace

 • Akreditace znamená oprávnění k určité činnosti nebo ověření a uznání takového oprávnění. Často to může být synonymum pro získání licence. Akreditaci jako oprávnění uděluje takzvaná akreditační autorita.
 • Akreditace pochází pravděpodobně z francouzského accréditer (mettre à crédit) = ověřit důvěryhodnost nebo z latinského accredo = dávám důvěru)
 • V České republice je jedinou akreditační autoritou Český institut pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA ). Jedná se o národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného jednotlivými národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU.
 • V současnosti je ČIA oprávněna akreditovat subjekty s rozsahem činností, které se týkají:
  • Zkušebních laboratoří a výrobců referenčních materiálů
  • Kalibračních laboratoří
  • Zdravotnických laboratoří
  • Certifikačních orgánů certifikujících produkty
  • Certifikační orgánů certifikujících systémy managementu
  • Certifikační orgánů certifikujících osoby
  • Ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů
  • Inspekčních orgánů
 • Akreditace znamená, že akreditovaný subjekt je kompetentní provádět své činnosti v rozsahu uvedeném v Osvědčení o akreditaci (OOA). Zároveň akreditace znamená, že provádí své činnosti nezávisle a nestranně.
 • ČIA se stal signatářem Mnohostranné dohody o vzájemném uznávání akreditačních nálezů (EA Multilateral Agreement ). To v důsledku znamená, že signatáři výše uvedené dohody uznávají navzájem výsledky činností akreditovaných subjektů (Certifikáty, Protokoly, Inspekční zprávy atd.) přes hranice.
 • Akreditované subjekty jsou posuzovány / dozorovány v pravidelných intervalech, zpravidla jednou za rok. Pravidelný dozor spočívá v „kontrole" dodržování akreditačních kritérií, která zajišťujících fungování akreditovaného subjektu např.:
  • Nestrannost a nezávislost
  • Administrativa
  • Pracovníci (vzdělání, výcvik, technické znalosti, dovednosti, zkušenosti atd.)
  • Zařízení, vybavení (zajištění kalibrace, návaznosti měřidel atd.)
  • Dodržování pravidel pro využívání subdodávek
  • Vlastní metody a postupy
  • Manipulace se vzorky
  • Náležitosti vytváření a vedení záznamů z činností
  • Vytváření výstupních dokumentů (Certifikátů, Protokolů, Inspekčních zpráv)
  • Systém managementu / řízení atd.

   Poznámka: Akreditační kritéria jsou obsažena např. v následujících normách ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO 15189, EN45011- ISO/IEC 17065, EN/ISO 14065, které jsou využívány pro akreditaci členů European Accreditation (EA ).
 • Přínos akreditace – proč využívat akreditované subjekty:
  • Jistota zákazníka v deklarovanou kvalitu nabízených služeb
  • Trvalý rozvoj systému kvality, který je podporován pravidelným dozorem nad dodržováním akreditačních kritérií
  • Neustálé zvyšování kvality služeb, růst dovednosti personálu a lepší technické zabezpečení činnosti
  • Ekonomický efekt a to jak z pohledu akreditovaných subjektů a jejich zákazníků, tak i z pohledu ochrany veřejného zájmu
  • Zjednodušený přístup na trhy.